ChinesePoint

Kurzy japonštiny: Japonština s rodilým mluvčím 5. semestr (středně pokročilý)

Japonština s rodilým mluvčím...

Kurzy japonštiny: Japonština s rodilým mluvčím 5. semestr (středně pokročilý)
14.2. - 23.5.2018, st 18:00 - 19:30 (30 VH, 1x týdně 90 min.)

Popis kurzu

 

 • Vyučujeme japonštinu podle japonské učebnice Genki (lekce 18-20), která se vedle studia písma a gramatiky zaměřuje především na rychlé zvládnutí mluvené japonštiny.
 • Kurz japonštiny s rodilým mluvčím, který disponuje výbornou znalostí češtiny, umožňuje studentům přímý kontakt s reálnou japonštinou hned od počátku kurzu. Jedná se o plnohodnotný jazykový kurz, který klade důraz především na konverzaci a zdokonalování se v pohotovém a aktivním používání jazyka. 
 • Kurz s rodilým mluvčím je možno absolvovat i vedle standardního kurzu anebo zcela nezávisle na standardním kurzu, zaleží na preferencích studenta ohledně zaměření jazykové výuky. Nicméně v případě přechodu studenta mezi standardním kurzem a kurzem s rodilým mluvčím (či naopak) je nutná konzultace s příslušným lektorem o volbě vhodné úrovně kurzu. 
 • Součástí tohoto kurzu je (v případě, že připadá na letní semestr) také možnost cvičení přednesu, intonace a plynulosti a odpovědí na možné otázky rámci přípravy na soutež v japonském přednesu Benron Taikai (za předpokladu, že student má již připraven soutěžní text).
 • Studentům zaručujeme malé studijní skupinky (min. 3, max. 7 osob) pro individuální přístup a větší efektivitu výuky. Jedna výuková hodina trvá 45 min. Nevyučujeme ve dnech státních svátků.
 • Na konci kurzu studenti skládají test. Získají-li v testu více než 60% bodů, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu japonštiny pro středně pokročilé.

 

 

Tento kurz předpokládá, že student už přinejmenším zvládl nastudovat:


 • představování a pozdravy
 • vyjadřování času, číslovky a základní numerativy
 • ukazovací výrazy, slovesa, přídavná jména a jejich stupňování
 • přechodníkový tvar sloves; potenciální tvary sloves
 • rozlišování a používání neutrálního a zdvořilého stylu
 • vyjádření přání a preference
 • nepřímá řeč; vedlejší věty přívlastkové
 • žádosti, pozvání, zákazy a příkazy
 • vyjádření pravděpodobnosti či nutnosti a také důrazu
 • popis zkušenosti; slovesa osobní orientace
 • vedlejší věty časové a časová souslednost a souběžnost
 • zvací způsob sloves; vyjádření podmínky; vyjádření dojmů a zdání

 


V tomto kurzu budou z hlediska jazykových dovedností hlavními body:

 

 • tranzitivní a intranzitivní slovesa
 • důsledkové věty
 • vyjádření míry obtížnosti činnosti
 • práce s tázacími výrazy v souvětích a vedlejších větách
 • vyjádření dokonavosti a další prostředky k vyjádření souběžnosti dějů
 • nové konstrukce s významem pravděpodobnosti


Po absolvování kurzu by student měl být schopen komunikovat v situacích jako je:


 • použití uctivé a skromné japonštiny (tzv. keigo) v rámci zdvořilostních úrovní
 • vyjádření doporučení či politování
 • chování při návštěvě


Přihláškový formulář: